Aydınlatma Metni

GALA GAYRİMENKUL YATIRIM PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

GALA GAYRİMENKUL YATIRIM PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Şirket’in koruması altındadır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’nin amacı Şirket tarafından yönetilmekte olan https://biarsa.net adresinde yer alan internet sitesinin, kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Kişisel veriler, Şirket tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuatı uygun olarak işlenmektedir.

KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

A- ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİLERİMİZ

A.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir;

 • Kimlik Bilgileri: Ad ve soyad,
 • İletişim Bilgileri: Telefon no, e-posta adresi, adres;
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri.

A.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

 • Kullanıcılar tarafından yöneltilen talep ve önerilerin değerlendirmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

A.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin A.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

A.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz internet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Şirket’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

B- FİZİKSEL ZİYARETÇİLERİMİZ

B.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, TCKN, imza,
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini: Ziyaretçi giriş çıkış kayıt bilgileri, CCTV,
 • Görsel ve İşitsel Verileriniz: Fotoğraf, ses kayıtları, görüntü kayıtları (video kayıtları gibi),
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, log kayıtları, internet giriş çıkış bilgileri.

B.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket yerleşkemizi(şube,merkez) ziyaret etmeniz halinde; şirket içi güvenliğin sağlanması, kapı geçiş raporu tutulması, suç ya da hukuka aykırılık durumunda yetkili mercilere bilgi verilmesi amaçları kapsamında işlemektedir.

B.III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin B.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde ilgili mevzuat gereği talep halinde yurt içindeki yetkili kişi, kurum ve kuruluşları, adli makamlar, ilgili kolluk kuvvetleri ve ilişkili hizmet sağlayıcı firmayla paylaşılabilecektir.

B.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirket yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde sizlerden; fiziki, yazılı, sözlü ya da CCTV kamerası aracılığıyla yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5, ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 • Şirket’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,
 • Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

C- POTANSİYEL MÜŞTERİ

C.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, TCKN/VKN, imza,
 • İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, adres bilgileri, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP),
 • Mesleki Bilgileriniz: Meslek bilgisi,
 • Kullanıcı selfie(özçekim) videosu,
 • Fotoğraflar,

C.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmetlere yönelik teklif sürecinin yürütülmesi,
 • Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk, dava ve idari işlerinin yürütülmesi.
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

C.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu işbu Aydınlatma Metni’nin C.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, yurtiçinde ve yurtdışındaki tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, iştirakler ve bağlı ortaklıklara, topluluk şirketlerine aktarılabilmektedir.

 1. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, doğrudan sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Açık rızanın alınması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

D- MÜŞTERİLERİMİZ

D.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, medeni durum bilgisi, pasaport numarası, TCKN, vergi numarası, uyruk, anne ve baba adı, imza,
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), sosyal medya hesapları,
 • Özlük Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, profesyonel ve kişisel yetkinlikler, eğitim seviyesi,
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,
 • Finans Bilgileriniz: Banka, hesap ve kart bilgileri, fatura ve borç bilgisi, bilanço bilgileri, tahsilat riski bilgileri, kredi ve risk bilgileri, finansal performans bilgileri, malvarlığı bilgileri, gelir seviyesi bilgileri,
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Çalışılan kurum ve unvan bilgisi, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar,
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Fatura, senet, çek bilgileri,
 • Nüfus cüzdanı ön yüzü bilgileri, yeni kimlik ön yüzü bilgileri, yeni ehliyet ön yüzü bilgileri,
 • Kullanıcı selfie(özçekim) videosu,
 • Fotoğraflar,

D.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Ürün ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İhalelere katılım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bütçe raporlamasının yapılması,
 • Talep ve şikayetlerin yönetimi,
 • Ürün sevkiyat süreçlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinliklerin düzenlenmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi, yürütülmesi ve raporlanması,
 • Faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.
 1. III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin D.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimiz, bağlı ortaklıklarımız ve topluluk şirketlerimize aktarılabilmektedir.

 1. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Açık rızanın alınması(video veya yazılı),
 • Kanunlarda öngörülmesi halinde,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

E- ÇALIŞANLARIMIZ VE ARACI ÇALIŞANLARIMIZ

E.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, doğum yeri, uyruk, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, pasaport numarası, medeni durum bilgisi, imza, anne ve baba adı, TCKN;
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP),
 • İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: Kullanıcı adları, şifreler,
 • Özlük Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, sicil numarası, disiplin soruşturması, mal bildirimi belgeleri, eğitim seviyesi, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, ücret, yan hak ya da menfaate ilişkin bilgiler, performans bilgileri, çalışma bilgileri, profesyonel ve kişisel yetkinlikler,
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi, diploma bilgileri, gidilen kurs bilgileri, meslek için eğitim bilgileri, sertifikalar,
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler,
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz: Fotoğraf, ses kayıtları, görüntü kayıtları(video kayıtları vb),
 • Müşteri İşlem Bilgileri: Fatura senet ve çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi,
 • Finansal Bilgileriniz: Banka, hesap ve kart bilgileri,
 • Fiziksel Bilgileriniz: Kilo, boy ve beden ölçüsü bilgileriniz, ayakkabı numarası,
 • Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz: Kişisel sağlık verileri, kan grubu bilgileri, engellilik durumu bilgisi, parmak izi verisi, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri.

E.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Cari hesabının açılması/değiştirilmesi ve kontrol edilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ücret ve yan hak yönetiminin sağlanması,
 • İhalelere katılım sağlanması süreci,
 • Ürün ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Erişim ve talimat yetkililerinin yürütülmesi,
 • Taşınır malların ve kaynakların güvenliğinin takibi,
 • İş faaliyetlerinden doğan yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmesi amacıyla ekipman tahsis edilmesi,
 • Organizasyon ve etkinlikler süreçlerinin yürütülmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Saha denetimlerinin yürütülmesi,
 • Denetim raporlarının hazırlanması sürecinin yürütülmesi
 • Vekaletname düzenlenmesi süreci,
 • Hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

E.III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin E.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, yurtiçinde ve yurtdışındaki tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza ve topluluk şirketlerimize aktarılabilmektedir.

E.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Şirket, kişisel verilerinizi tedarik hizmeti aldığımız ve iş sözleşmenizin tarafı olan firmadan, Şirketimizde görev almanız sırasında doğrudan sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6, 8 ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması(video çekimiyle veya yazılı),
 • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
 • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

F- İŞ ORTAKLARIMIZ

F.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, anne baba adı, TCKN/VKN, pasaport numarası, ehliyet, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, imza, medeni durum bilgisi,
 • İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, adres bilgileri, e-posta adresi, sosyal medya hesapları, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP),
 • Özlük Bilgileriniz: Mal bildirimi belgeleri, işe giriş ve çıkış belgesi kayıtları, çalışma bilgileri, eğitim seviyesi, sicil numarası, profesyonel ve kişisel yetkinlikler, ücret bilgisi,
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,
 • Mesleki Deneyim Bilginiz: Meslek bilgisi, diploma bilgileri, gidilen kurs bilgileri, meslek için eğitim bilgileri,
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz: Fotoğraf, ses kayıtları, görüntü kayıtları(video kayıtları vb),
 • Finans Bilgileriniz: Fatura, senet, çek ve borç bilgisi, banka hesabı ve kart bilgisi, tahsilat riski bilgisi, bilanço bilgisi, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgisi, gelir seviyesi bilgilisi,
 • Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz: Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri.

F.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir;

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Marka ve patent süreçlerinin yürütülmesi,
 • Prim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Satış kapatma sürecinin yürütülmesi,
 • Satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • İhale katılım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Vekaletname düzenlenmesi sürecinin yürütülmesi,
 • Hukuk, dava ve idari işlerinin yürütülmesi,
 • Erişim ve talimat yetkililerinin yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruşlara bilgi verilmesi.

F.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu işbu Aydınlatma Metni’nin F.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, yurtiçinde ve yurtdışındaki tedarikçilerimize ve yetkililerine, iş ortaklarımıza, iştirakler ve bağlı ortaklıklara, topluluk şirketlerine aktarılabilmektedir.

 1. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6, 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması(video kaydıyla veya yazılı),
 • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Altayçeşme Mah.Çamlı Sk.Dap Royal Center D Blok No:16 Daire 93 Maltepe İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

Bunun yanında, galagayrimenkul@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine,güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@biarsa.net elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

 1. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni Şirket tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şirket, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Şirket tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://biarsa.net adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.

 

Listeleri karşılaştır

Karşılaştırmak